Algemene voorwaarden Kentalis Academie

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Kentalis beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.

Diensten: door Kentalis aangeboden diensten, zoals advies of onderzoek.

Directe schade: schade die een Klant leidt als gevolg van een gebrekkige prestatie van Kentalis.

Incompany opleiding: een opleiding die Kentalis verzorgt op een locatie van een klant of op een door de klant geregelde locatie.

Indirecte schade: mogelijke gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet die een klant leidt als gevolg van directe schade.

Klant: (i) elke particulier die bij Kentalis een opleiding, product of dienst afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling die bij Kentalis een opleiding, product of dienst afneemt.

Kentalis: Koninklijke Kentalis ook wel Kentalis Academie.

Kentalisshop: de website van Kentalis Academie: www.kentalisshop.nl.

Maatwerkopleiding: een opleiding die Kentalis verzorgt voor een Klant, afgestemd op de wensen van de klant, in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.

Opleiding/evenementen: een door Kentalis verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Kentalis verzorgt een opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een cursus. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Opleidingskosten: de kosten van de opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld in de Kentalisshop.

Producten:  door Kentalis beschikbaar gestelde producten, zoals boeken of producten gemaakt door cliënten.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kentalis en een klant met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door Kentalis, al dan niet ten behoeve van medewerkers van die klant en/of het leveren van producten en diensten.

 

Artikel 2 - Kentalis

Kentalis Academie is onderdeel van Koninklijke Kentalis.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, producten en diensten van Kentalis Academie en op alle door Kentalis Academie gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding en/of bestelling van een product of dienst verklaart de klant dat hij/zij heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan aanvaardt. Kentalis Academie wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Kentalis Academie en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Kentalis Academie een regeling treffen naar redelijkheid en in de geest van de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden. In geval dat een schriftelijke overeenkomst is afgesloten prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven de bepalingen in de voorwaarden.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Kentalis Academie en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Kentalis Academie brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding, dienst en/of van het (onderwijs-)materiaal dat deel uitmaakt van de opleiding en/of dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit (onderwijs-)materiaal verplicht is.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Kentalis Academie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kentalis Academie niet.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De klant gaat een overeenkomst met Kentalis Academie aan door middel van een inschrijving voor opleiding en/of bestelling van (onderwijs-)materiaal, product of dienst en aanvaarding van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats (i) middels een inschrijving via de website van Kentalis Academie, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Kentalis Academie verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via een getekende offerte.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer Kentalis Academie de inschrijving voor een opleiding en/of de bestelling van een product of dienst, schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Kentalis Academie schriftelijk de inschrijving of bestelling aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 3. Kentalis is gerechtigd deelname aan een opleiding te weigeren als Kentalis een kredietwaardigheidsonderzoek nodig acht en de klant hiervoor geen toestemming geeft.
 4. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Kentalis Academie. Kentalis Academie zal de klant toestemming niet onthouden als daar geen belangrijke redenen voor gegeven kunnen worden. Kentalis Academie kan aan deze toestemming wel nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Annulering opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule lager is dan het minimale vereiste aantal, staat het Kentalis vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Kentalis en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen en/of   (onderwijs-)materialen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan Kentalis Academie via academie@kentalis.nl. Als moment van ontvangst door Kentalis van de annulering geldt de verzenddatum van de e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 is Kentalis gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  1. Bij annulering tot 35 dagen voor aanvang van de opleiding 10% van de opleidingskosten;
  2. Bij annulering tussen 35 dagen en 20 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van de opleidingskosten;
  3. Bij annulering korter dan 20 dagen voor aanvang van de opleiding 100% van de opleidingskosten.
 4. In geval de klant een opleiding annuleert nadat deze door Kentalis is verplaatst op verzoek van de klant, geldt dat Kentalis gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  1. Bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en 14 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van de opleidingskosten;
  2. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding 100% van de opleidingskosten.
 5. In geval van annulering is het mogelijk een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding, mits deze kan voldoen aan de voorwaarden van de betreffende opleiding. De gegevens van de vervanger dienen vooraf schriftelijk te worden verstrekt aan Kentalis Academie.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht & ontbinding

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kentalis Academie mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kentalis Academie mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. In geval van ontbinden dient de klant de ontvangen producten zo spoedig mogelijk terug te zenden aan Kentalis. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kentalis Academie mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.
 3. Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding en/of de dienst is aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 4. Indien de klant na aanvang van de opleiding of dienst de overeenkomst tussentijds ontbindt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Kentalis betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van de kosten voor het (nog) niet geleverde materiaal.
 5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van een opleiding of dienst is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse ontbinding van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Kentalis een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest levert, (ii) de identiteit van de betreffende persoon waarvoor de overeenkomst moet worden beëindigt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding of dienst te volgen/ontvangen en (iv) de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid vermelden.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Kentalis Academie de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Kentalis Academie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 8 – Certificering

 1. Wanneer is voldaan aan alle eisen van de opleiding en (indien van toepassing) de toets met een voldoende is afgerond, ontvangt de deelnemer van een opleiding een certificaat of bewijs van deelname.
 2. Een certificaat wordt uitgereikt zodra voldaan is aan de voorwaarden van lid 1 en als de kosten van de opleiding zijn voldaan.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de klant een particulier is, vindt betaling plaats door middel van de aangeboden  betalingsmogelijkheden binnen de Kentalisshop.
 2. Indien de klant een bedrijf of instelling is en kiest voor betaling op rekening dan vindt de betaling plaats door overboeking van het verschuldigde bedrag naar het daarvoor aangegeven rekeningnummer van Kentalis Academie. De benodigde betalingsgegevens alsmede de te benoemen bijzonderheden zijn vermeld op  de factuur.
 3. Overeenkomstig de gemaakte afspraken, kan de klant de kosten van een opleiding, dienst of product in termijnen of door betaling ineens voldoen. De klant dient de gekozen wijze van betaling bij bestelling van een product aan te geven en deze kan na bestelling van een product niet worden gewijzigd.
 4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Kentalis Academie streeft ernaar de (eerste) factuur vier weken voor aanvang van de opleiding aan de klant te verzenden. Kentalis Academie hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. De klant dient, tenzij anders overeengekomen, de volledige kosten van een opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de opleiding aan Kentalis Academie te hebben voldaan. De betalingstermijn uit lid 4 wordt ingekort tot uiterlijk de dag vóór aanvang van de opleiding.
 6. De klant dient, tenzij anders overeengekomen, de volledige kosten van een product te hebben voldaan voordat dit aan de klant wordt verzonden.
 7. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Kentalis Academie de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog te betalen. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 8. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Kentalis moet maken om het aan Kentalis toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant.

 

Artikel 10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding zijn/haar aanwezigheid te bevestigen middels ondertekening van de presentielijst.

 

Artikel 11 – Prijs

 1. De kosten van iedere opleiding/dienst en ieder product en de betalingswijze staan vermeld in de catalogus in de Kentalisshop. Eventuele arrangementskosten en administratiekosten maken onlosmakelijk deel  uit van de totale kosten van het aanbod.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Kentalis worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de klant een particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging in de prijs van een product of dienst binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle door Kentalis genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 5. Kentalis zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten van niet-klassikaal onderwijs, (onderwijs-) materiaal, arrangementskosten en reprorechten, evenals over kosten van producten en diensten.
 6. Kentalis Academie beschikt over een CRKBO registratie. Klassikale opleidingen van Kentalis zijn vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Kentalis

 1. In het geval dat Kentalis aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemers van een opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kentalis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kentalis toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Kentalis is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers van een opleiding.
 3. Kentalis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige toepassing van informatie, aanbevelingen, adviezen en materialen verstrekt in verband met de opleiding, product of dienst. Hieronder valt onder andere: de informatie, aanbevelingen en adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 4. Kentalis is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Kentalis verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Kentalis of die door Kentalis zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).
 6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheids-beperkingen hebben aanvaard.
 7. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kentalis of personen waarvoor Kentalis verantwoordelijk voor is.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Kentalis levert het (onderwijs-)materiaal tijdig aan de klant.
 2. Alle door Kentalis gehanteerde leveringstermijnen van het (onderwijs-) materiaal worden vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst met Kentalis bekend zijn. Kentalis aanvaard geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of wijzigingen in de overeenkomst.
 3. Kentalis is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van (onderwijs-) materialen worden verzendkosten doorberekend aan de klant. De eventuele invoerrechten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 14 – Aanwezigheid/uitval

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor zal Kentalis – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kentalis de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding of dienst alsnog zal worden aangeboden.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Kentalis zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen of advies voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent, trainer, adviseur of assessor.
 3. Een klant kan niet kosteloos (i) een opleiding of assessment annuleren vanwege de uitval van een docent of een assessor, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent, trainer, adviseur of assessor.

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

Kentalis, haar personeel en/of voor Kentalis werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Kentalis conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Kentalis verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Kentalis. Gegevens van klanten worden nooit verstrekt aan derden zonder expliciete toestemming van de klant. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Kentalis.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Kentalis verstrekte en samengestelde (onderwijs-)materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Kentalis. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Kentalis.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen, aan Kentalis verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat tijdens de opleiding gemaakte beelden,  aan Kentalis verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken of educatief materiaal, gebruikt mag worden voor andere educatieve doeleinden van Kentalis. Indien de klant dat niet wenst dient hij/zij dat zelf schriftelijk kenbaar te maken bij aanvang van de betreffende opleiding.

 

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Kentalis worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van de Kentalisshop.

 

Artikel 19 – Geschillen

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de klant en Kentalis over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Kentalis te leveren of geleverde opleidingen en diensten (niet zijnde producten) kunnen zowel door de klant als door Kentalis aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klant zijn klacht eerst bij Kentalis heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden is Kentalis aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Kentalis een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet Kentalis eerst de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Kentalis dient daarbij aan te kondigen dat Kentalis zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. Indien een geschil wordt voorgelegd aan de rechter, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Versie 20 mei 2016