Video-interactiebegeleiding (VIB)

De VIB opleiding heeft als doel:
1. effectief werken aan de hulpvraag/ontwikkeling van de cliënten
2. de deskundigheid van medewerkers verder te bevorderen.

Extra informatie

Artikelnummer VIBG
Soort Klassikaal
Studiebelasting 60 uur
Taal Nederlands
Cursussen Niet gepland

Details

Wat is AIT?
AIT is methodiekeigenaar/-ontwikkelaar van de methode VIB en in samenspel met hen, kunnen we als Kentalis Academie VIB-opleidingen aanbieden waarbij cursisten na afronding voldoen aan de eindtermen van AIT. Zowel binnen als buiten Kentalis kunnen deze opleidingen aangeboden worden. Cursisten zullen opgenomen/geregistreerd worden in de landelijke databank van AIT.

Korte beschrijving:
De VIB-opleiding heeft als doel:
 1. effectief werken aan de hulpvraag/ontwikkeling van de cliënten
 2. de deskundigheid van medewerkers verder te bevorderen.

Wat is Video Interactie Begeleiding?
Video Interactie Begeleiding (VIB) betekent:
Video
Er worden door een VIB'er korte video-opnames gemaakt van ongeveer tien minuten van alledaagse situaties. Dit kan een eetsituatie zijn, een spelletje in de leefgroep of een individueel contact van een cliënt met zijn begeleider, maar ook een teambespreking of een gesprek met ouders.
Interactie
De video-opnames worden later teruggekeken door de VIB'er met de begeleider(s) en/of de cliënt. Er wordt dan gekeken naar de interactie. Dat wil zeggen naar het contact en de wisselwerking tussen medewerkers en de cliënt. Dit wordt basiscommunicatie genoemd.
Begeleiding
Aan de hand van de videobeelden wordt per moment gekeken hoe het contact verloopt en er wordt stilgestaan bij de betekenis van de beelden. Vanuit de goedlopende contactmomenten richten medewerkers zich op het uitbreiden van deze contacten. 

Video-interactiebegeleiding wordt ingezet bij diverse hulpvragen. Zowel bij lichtere vragen van medewerkers of teams, als bij langdurige en complexe problematiek. Tijdens de opleiding leer je een beeldanalyse te maken, je eigen basiscommunicatie te benutten en leiding te geven aan een nabespreking van de beelden.

Werkwijze/materiaal:
De beelden worden beschreven, het patroon van communicatie wordt benoemt. Hoe helpen deze beelden ons verder, wat vertellen de beelden over de mogelijkheden van de cliënt, hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op aansluiten om groei mogelijk te maken, wat heeft de omgeving van de cliënt nodig om voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de cliënt, welke basiscommunicatie elementen worden ingezet en wat is het effect op de cliënt?

Verder kijken we aan de hand van de theorie naar hoe de ontwikkeling bij mensen verloopt en wat zo specifiek is voor de doelgroep ten aanzien van communicatie.
De hulpvraag is het vertrekpunt van de begeleiding. Bij het terugkijken ligt de nadruk op geslaagde communicatie. VIB kan ingezet worden in elke fase van de begeleidingscyclus.

Voor wie?
Pedagogisch medewerker (ambulant en residentieel), logopedist, gedragskundige, sociaal vaardigheidstrainer, persoonlijk begeleider, gebarendocenten/-coaches en leidinggevenden die methodisch, effectief en met gebruik maken van hun eigen expertise, willen werken aan de hulpvraag van de cliënt of diens omgeving.

VIB wordt ook aangeboden voor medewerkers in- en extern die met cliënten met doofblindheid werken.
Hiervoor zijn VIB-opleiders opgeleid met specialisatie DB.
Deze opleiders voegen specialistische kennis en theorie toe over afstemming op DB en hebben ruime ervaring in het observeren en analyseren van beelden van cliënten met doofblindheid.

Wat leer je?
Tijdens de opleiding leer je stapsgewijs, aan de hand van zelf geformuleerde leerdoelen en in de praktijk, de VIB-werkwijze.
Met name de hulpvraag, de beeld-voor-beeldanalyse, activerend beelden nabespreken en implementatie vormen de rode draad van de opleiding. De opleiding leert je met een open blik te kijken naar de cliënt/de ander en naar jezelf!
Je leert:
 1. Videobeelden maken en leren (micro)analyseren, een fragment selecteren passend bij de hulpvraag.
 2. Zicht hebben op en benutten van je eigen basiscommunicatie om zo afgestemd te blijven op de ander en diens hulpvraag!
 3. Invoegen van VIB binnen begeleidingstrajecten door video-nabesprekingen waarbij aangesloten wordt bij de mogelijkheden van de cliënt en diens systeem door activeren, informeren en waar nodig compenseren.

Inhoud:
De bijeenkomsten staan qua invulling niet exact vast. VIB vraagt om een procesmatige aanpak. Dit betekent afstemmen op de persoon en diens leerstijl, vaardigheden, kennis en specifieke werksituatie. De kwalitatieve criteria van de opleiding tot VIB’er staan wel vast en de bijeenkomsten zijn gericht op het behalen van deze eisen. Bij certificering gelden namelijk de kwaliteitseisen zoals omschreven in het opleidingsplan van het AIT.
Hoewel het proces dat doorlopen wordt afhankelijk is van de begin- en werksituatie van de cursist, is wel een rode draad in de opleiding aan te geven.

Cursusvorm:
Individueel of groepsgewijs 

VIB kan ook aangeboden worden als VIB in gezinnen. De beelden tijdens de opleiding die dan ingebracht worden zijn van gezinssituaties. De opleiding richt zich dan op de communicatieontwikkeling van ouders en kind.

Voorwaarde voor deelname:
Na inschrijving volgt een intakegesprek met een opleider van Kentalis. In dat geprek wordt bepaald of de Introductiecursus van het AIT nog gevolgd moet worden.   (http://www.aitnl.org/opleidingen.html ) 

Voorafgaand aan de opleiding moet je in het bezit zijn van:
 • Een recente IPad met minimaal IOS 13.3, iMovie en de app OneDrive van Kentalis. Bij OneDrive moet je eenmalig inloggen met je Kentalis account
 • Voor gebruiksvriendelijkheid moet hier ook Word, PowerPoint en Excel op staan.
 • Daarnaast moet je gedurende de opleiding kunnen werken met een recente laptop met Office 365 inclusief OneDrive.

Afronding:
De cursist ontvangt een certificaat na een presentatie waarbij de cursist kan laten zien aan de kwaliteitseisen volgens AIT-norm te voldoen. Bij deze presentatie zijn, naast de cursist en opleider, in elk geval een gecommitteerde van AIT en de leidinggevende aanwezig is.

Studiebelasting:
60 uur

Contacturen:
--> Uitgaande van individuele supervisie
 • Introductiecursus (gemiddeld aantal uren) 6 uur
 • Individuele supervisie 1 x per 2 weken 1 uur 20 uur
 • Voorbereiding, per supervisie 1 uur 20 uur
 • Certificering 1 uur
 • Voorbereiding certificering 5 uur
Totaal 52 uur
 
-->Uitgaande van groepssupervisie
 • Introductiecursus 6 uur
 • Groepssupervisie, 2 personen, 1 x per 2 weken 1 ½ uur 30 uur
 • Voorbereiding, per supervisie 1 uur 20 uur
 • Certificering 2 uur
 • Voorbereiding certificering 5 uur
Totaal 63 uur
 
Voor groepssupervisie van meer dan 2 personen wordt als supervisietijd gehanteerd:
 • 3 personen, 1 x per 2 weken 2 uur 40 uur
 • 4 personen, 1 x per 2 weken 2 ½ uur 50 uur
 • 5 personen, 1 x per 2 weken 3 uur 60 uur
   
Daarnaast vraagt het eventueel bijwonen van elkaars certificering extra tijd. 

In dit overzicht is NIET meegenomen:
 • maken van de video-opnamen
 • voorbereiden en analyseren van de video-opnamen
 • bespreken van de video-opnamen.

Hoeveel (extra) tijd dit kost is sterk afhankelijk van factoren als: functie van de VIB'er i.o., aantal systemen die begeleid worden, wijze waarop opnamen gemaakt worden enzovoort.
Dit kan samen met de opleider nader worden geconcretiseerd.

Bijzonderheden:
Na certificering wordt de VIB'er geregistreerd in de databank van het AIT. Elke 3 jaar vindt hercertificering plaats wanneer er is voldaan aan kwaliteits- en kwantiteitseisen.
De cursist moet gebruik kunnen maken van (opname- en afspeel)apparatuur. Tijdens de opleiding moet de cursist voldoende begeleidingstrajecten kunnen inzetten.
Kosten op basis van offerte.

Kwaliteitsborging:
Na de opleiding blijft kwaliteitszorg bestaan in de vorm van: 1 (individuele of groeps-) supervisie per jaar , participatie aan 2 werkontwikkelingskringen (WOK’s) per jaar en bezoek aan 2 AIT-studiedagen in drie jaar tijd. Het volgen van dit bijscholingstraject is een voorwaarde voor de drie-jaarlijkse verlenging van het certificaat.

Meer informatie:
Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Een AIT gecertificeerde opleider VIB of VHT geeft de opleiding.
Afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden, vindt de opleiding plaats op locatie of op de werkplek van de opleider.

Voor meer informatie over VIB of VHT kun je terecht op de website van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT): www.aitnl.org

Helaas, voor deze cursus zijn er (nog) geen bijeenkomsten gepland of het betreft een Op Maat cursus, dus inschrijven is niet mogelijk. Gebruik a.u.b. het contactformulier om uw interesse aan te geven.

Contactformulier